Varmeøkonomi har vært til stor hjelp for meg og gjort det umulige som flere har slitt å bistå med, nemlig fikse min Skorstein.
Så jeg bestilte en skosteinrehabilitering og dem var ikke bare kjappe, men resultatet var mye bedre enn forventet.
Dem monterer Ildsteder, Skrosteinrehabilitering, og hjelper med mye annet!
Sjekk dem ut for den beste hjelpen!
http://varmeokonomi.no/

About

Amanda Halvorsen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store